td>
Anchors

Chris Gelken

Yang Fuqing

Liu Xin

Yang Rui

Edwin Maher

James Chau

Ji Xiaojun

Jacqueline Chen

Yang Lin

Susan Li

Kate Kui

Duan Yanling

Gao Xiaolan

Chen Lei

Li Dongning

Zhun Jun
About Us . Get the Channel? . Contact Us Xinhua . People's Daily . China Daily . CRI . China.org.cn . cycnet . eastday . Tibet.cn
Copyright © 2005 China Central Television, All Rights Reserved