CCTV

Headline News

China

Wu Bangguo delivers report on NPC work in 2008

Chinese leaders Hu Jintao, Wen Jiabao, Jia Qinglin, Li Changchun, Xi Jinping, Li Keqiang, He Guoqiang and Zhou Yongkang attended the meeting. 

Chinese leaders Hu Jintao, Wen Jiabao, Jia Qinglin, Li 
Changchun, Xi Jinping, Li Keqiang, He Guoqiang and Zhou 
Yongkang attended the meeting.