Source: CCTV.com

01-27-2009 14:41

Special Report:   2009 Spring Festival

Words by Qiao Yu

Music by Wang Ming

Sung by Liu Bin Lei Jia Wu Na

Wang Lida Li Hui

 

Editor:Qin Yongjing