Source: CCTV.com

01-27-2009 13:43

Special Report:   2009 Spring Festival

Words by Cao Yong

Music by Meng Weidong

Sung by Dai Yuqiang Wang Li Wang Ying

 

Editor:Qin Yongjing