Source: CCTV.com

01-27-2009 13:12

Special Report:   2009 Spring Festival

Words by Fan Xiaobin

Music by Yin Qing

Sung by Zhang Ye

 

Editor:Qin Yongjing