Source: Xinhua

03-09-2009 17:04

Ling Feng, Fan Li and Liu Zhihong of CPPCC National Committee communicate together.
Ling Feng, Fan Li and Liu Zhihong of CPPCC National Committee 
communicate together.

All members of CPPCC listerning to the report.
All members of CPPCC listerning to the report.