BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:914f12de-a01e-0083-2f5e-0e98c4000000 Time:2019-05-19T16:19:15.2703895Z
主持人:谢映玲

    
    姓名:谢映玲
    民族:汉
    籍贯:广东省汕头市
    星座:射手座
    身高:172cm
    毕业院校及专业:中国传媒大学 播音主持艺术专业
    爱好:旅游、购物、看书、唱歌
    最喜欢的食物:潮汕卤味、牛肉丸
    最喜欢的电影:《我的父亲母亲》、《我的兄弟姐妹》
    最喜欢的颜色:黑、白、粉
    最开心的事情:帮助别人
    最喜欢的格言:在一瞬间的阳光里让自己灿烂
图片集