The Yalu River Scenic Spot

2009-07-21 17:27 BJT

Shuifeng Reservoir Scenic Spot

Shuifeng Reservoir Scenic Spot

Editor: Zheng Limin | Source: CCTV.com