Xu XiYuan, nickname Big S, is average except beautiful long hair. By the way, she has big ears.

Big S