td>
Emperors
•  The First Emperor of Qin
•  Emperor Wudi of the Han Dynasty
•  Emperor Tai Zong of Tang
•  Zhao Kuangyin
•  Emperor Kangxi
">
Statemen
"> •  Wang Anshi
•  Hai Rui
•  Fan Zhongyan
Military Leaders
•  Zheng He´s Voyages
•  Qi Jiguang
•  Yue Fei
">
Thinkers
"> •  Mencius
•  Zhuangzi
•  Confucius
•  Laozi
Scientistes
•  Guo Shoujing
•  Zu Chongzhi
•  Zhang Heng
">
Litterateurs & Artistes
"> •  Painter 鈥淏a Da Shan Ren鈥
•  Liu Zongyuan
•  Cao Cao and His Sons
•  Bai Juyi
•  Li Bai
•  Wang Wei
 
About Us . Get the Channel? . Contact Us Xinhua . People's Daily . China Daily . CRI . China.org.cn . cycnet . eastday . Tibet.cn
Copyright © 2005 China Central Television, All Rights Reserved