Easy Chinese - 买衣服

2008-08-22 08:22 BJT

Today's focus:

Watch Video>>

太(tai) too

太小/太大(tai xiǎo/tai dà) too big/small

对不起,没有。(duì bù qǐ , méi yǒu) Sorry, we don't have that.

可以试试吗?(kě yǐ shì shì ma) Can I try it on?

Editor: Lu Jing | Source: CCTV.com