Easy Chinese - 买电话卡

2008-08-19 09:29 BJT

Today's focus:

Watch Video>>

卡(kǎ ) card

IP卡(IP kǎ ) calling card

SIM卡(SIM kǎ ) SIM card

充值卡(chōng zhí kǎ ) charge card

我要买......卡.(wǒ yào mǎi......kǎ ) I want to buy a ...card.

Editor: Lu Jing | Source: CCTV.com