Easy Chinese - 叫120急救车

2008-08-13 10:11 BJT

Today's focus:

Watch Video
Watch Video>>

急救车(jí jiù chē) ambulance

我要急救车。(wǒ yào jí jiù chē) I want an ambulance.

你在哪里?(nǐ zài nǎ lǐ) Where are you?

我在......(wǒ zài......) I am at...

Editor: Lu Jing | Source: CCTV.com