Wu Shu Ban (Martial Art Class) September 9, 12:40

2009-09-04 16:57 BJT

Country: China

Director: Wu Yue

Cast: Wu Yue, Wei Hua, Ding Dang

Editor: Zhao Yanchen | Source: CCTV.com