Huayao Bride in Shangrila, September 1, 12:40

2009-09-04 16:57 BJT

Country: China

Director:Jiarui Zhang

Release Date: 2005

Genre: Romance

Cast (Credited cast)

Zheming Cui ... A Cong

Xiaotian Yin ... A Long

Jingchu Zhang ... Feng Mei

Editor: Zhao Yanchen | Source: CCTV.com