Guangdong Float

2009-10-01 13:06 BJT

Editor: Liu Anqi | Source: Xinhua