Women Militia Square Array

2009-10-01 11:12 BJT

Editor: Zheng Limin | Source: Xinhua